İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

Güncelleme Tarihi: [21.04.2022]

Bu İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Aydınlatma Metni (Politika), Evreka Yazılım Donanım Danışmanlık Eğitim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) tarafından yönetilen ve işletilen https://evreka.co/ alan adlı internet sitesini (Site) ziyaret eden kişilerden (Ziyaretçi) elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Ziyaretçiler’i aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İlgili kişilerin Site’yi kullanırken Şirket tarafından işlenen kişisel verileri bu Politika’da belirtilmekte ve bu Politika’daki amaç ve hukuki sebeplerle işlenmekle birlikte; ilgili kişilerin kişisel verilerinin Şirket tarafından bu Politika’da bulunmayan farklı amaçlarla işlenmesi mümkündür. Bu kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin hukuki sebep, toplanan veri kategorileri ve diğer işleme faaliyetlerine ilişkin detayları ilgili aydınlatma metinlerinde sizlerle paylaşmaktayız. https://evreka.co/ alan adresinde bulunan her bir aydınlatma metninde, kişisel verilerin hangi amaç, sebep ve kapsamda işlendiği detaylı olarak yer almaktadır.

Genel Açıklamalar

Şirket, Ziyaretçiler’e ilişkin işlenen bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Politika’yı benimser.

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır. İlgili bilgilerin tüzel kişilere ait olması halinde bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler dışındaki düzenlemeler uygulanır.

Şirket, kişisel verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Politika, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilere ilişkin hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğine yönelik aydınlatmayı ve Şirket’in gizliliğe ilişkin benimsediği ilkeleri içerir gizlilik politikasıdır.

Kişisel veriler, aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Veri Sorumlusu

İlgili mevzuat uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

İşlenen Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Veri Kategorileri Veri Türleri
Kimlik Ad, soyad
İletişim Telefon numarası, e-posta adresi
Lokasyon Lokasyon bilgisi
Müşteri İşlem İlgili kişinin mesajı, talep konusu ve desteğe ilişkin detaylar, ülke bilgisi
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, site ziyaret bilgileri; site gezinme bilgileri, sitede kalma süresi
Pazarlama Çerezler aracılığıyla toplanan veriler, Siteye ilişkin geçmiş kullanım bilgileri, siteye hangi kaynak üzerinden geldiği bilgileri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Şirket, kişisel verileri Site aracılığıyla iletişim formları başta olmak üzere elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, ilgili mevzuatta belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde etmekte ve aşağıda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Veri Kategorileri

İşleme Amaçları

Hukuki Sebepler

Kimlik

İletişim

Müşteri İşlem

• Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

• Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

• Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

• Diğer: Mal/hizmet alan kişilere yönelik bilgilendirme sürecinin yönetilmesi

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

• Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

İşlem Güvenliği

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

• Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

• İç denetim/soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

• Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Pazarlama

• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

• Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

• Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 

• Sizlerden aldığımız açık rızanız,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Bu Politika kapsamında işlenen kişisel verileriniz pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere yurt dışındaki tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki alıcı gruplarına, belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Veri Kategorisi

Alıcı Grubu ve Aktarım Amacı

Kimlik

İletişim

Müşteri İşlem

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, bilişim altyapımızı sağlayan yurt içinde ve yurt dışındaki tedarikçilerimizle,

• İletişim faaliyetleri ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, hizmet aldığımız toplu gönderim sağlayıcılarıyla,

• Finans ve muhasebe süreçlerimizin yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız mali müşavirlerimizle ve denetim firmalarıyla,

• Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla.

İşlem Güvenliği

• Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla.

Pazarlama

• Pazarlama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, çerezler konusunda hizmet aldığımız yurt dışındaki tedarikçilerimizle.

Değişiklikler ve Güncellemeler

Şirket veri sorumlusu olarak, Politika’yı ilgili mevzuata uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

Bu Politika, Site’ye yeni özellikler eklendikçe veya yeni öneriler geldikçe yeniden düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri Site’de yayımlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, Site’ye erişim sağlamaya devam ederseniz, Politika’daki değişikliklere izin vermiş sayılacaksınız. Bu nedenle, Site’ye her erişim sağladığınızda Politika’yı yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Bu belge en son [21.04.2022] tarihinde güncellenmiştir. Politika hükümleri değiştiği takdirde, yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirketimiz internet sitesinden erişebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak ve bu formdaki yöntemleri kullanarak, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı, Halıcı Yazılımevi No:33/Z01, 06800 Çankaya/Ankara adresine fiziken yazılı olarak, tarafınıza tanımlı olan güvenli elektronik imzayla veya mobil imzayla imzalanarak, KEP adresiniz vasıtasıyla Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresi olan [info@evreka.co] adresine e-posta göndererek veya bizlere daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [info@evreka.co] adresimize e-posta göndererek; gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir. Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

• Başvuru sahibinin adı soyadı,

• Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. Kimlik

• Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,

• Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

• Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,

• Talep konusu,

• Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler,

• Başvuru yöntemleri ve

Başvuru yazılı ise imza.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.