Evreka Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Blv. No: 33/ Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Evreka Yazılım Donanım Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Evreka veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Bu metinde yer alan;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır.

Kişisel verileriniz, KVKK’da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

Bu Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni, Şirket tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmenizin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır:

• Şirket’in ne tür kişisel veriler topladığını belirtmek,

• Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,

• Şirket’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,

• Şirket’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve

• Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak.

Veri İşlenen Veri Türleri ve Veri Kategorileri

İlgili Kişi

Veri Kategorileri

Veri Türleri

Gerçek Kişi Potansiyel Müşteri

 

Tüzel Kişi Potansiyel Müşteri Yetkilisi ve Çalışanı

Kimlik

Ad-soyad

İletişim

Telefon numarası, e-posta adresi

Müşteri İşlem

Bulunduğu ülke, iletişime geçen/ilgili kişinin mesajı, talep konusu, talep edilen ürün, desteğe ilişkin detaylar, ilk kontakt tarihi, potansiyel müşterinin faaliyet alanı, sözleşme bilgileri

İşlem Güvenliği

Mesaj okunma bilgisi

Finans

Ücret ve ödeme bilgileri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Evreka, kişisel verileri iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında internet sitesi, web ve mobil uygulama üzerinde yer alan formların doldurulması, yazılı form doldurulması, telefon ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak ilgili kişiden doğrudan veya Evreka’nın iş ortakları aracılığıyla öğrenilen verileri KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde etmekte, aşağıda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Kanun kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

Veri Kategorileri

İşleme Amaçları

Kimlik

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi;

• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi 

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; 

• Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi 

• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

• Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

• Organizasyon ve etkinlik yönetimi 

• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi 

• Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi 

• Talep / şikayetlerin takibi 

• Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 

 

İletişim

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi 

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi 

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi 

• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

• Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi 

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

• Organizasyon ve etkinlik yönetimi 

• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi 

• Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi 

• Talep / şikayetlerin takibi 

• Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 

Müşteri İşlem

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi;

• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi 

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; 

• Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi 

• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

• Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

• Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi 

• Talep / şikayetlerin takibi 

• Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 

İşlem Güvenliği

• Organizasyon ve etkinlik yönetimi;

• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; 

• Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi; 

• Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Finans

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ;

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; 

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi; 

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; 

• Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; 

• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; 

• Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 

Kişisel verileriniz Kanun kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplerden dolayı işlenmektedir.

 

Kimlik Bilgisi                                          

 

İletişim Bilgisi

• Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi 

• Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

• Sizlere ait kişisel verileri işleme amacına uygun bir şekilde alenileştirmiş olmanız

 

• Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

Müşteri İşlem

• Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

• Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

İşlem Güvenliği

• Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi 

• Sizlere ait kişisel verileri işleme amacına uygun bir şekilde alenileştirmiş olmanız

Finans

• Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

• Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

Herhangi bir kişisel verinizi yurt dışına aktarmak için açık rızanızı almaktayız.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, haklarımızı korumak için veya dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız.

 

Kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla üçüncü kişilere aktarılması söz konusudur:

 

• Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek amacıyla yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarıyla paylaşılması,

 

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hukuki danışmanlık hizmeti aldığımız yurt içindeki tedarikçilerimizle paylaşılması,

 

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla ileti yönetim sistemi (İYS) ile paylaşılması,

 

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içi ve yurtdışındaki tedarikçi ve iş ortaklarımızla paylaşılması,

 

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sunucu barındırma hizmeti aldığımız yurt dışındaki tedarikçilerimizle paylaşılması.

 

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

• Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

• Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirketimiz internet sitesinden erişebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak ve bu formdaki yöntemleri kullanarak, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı, Halıcı Yazılımevi No:33/Z01, 06800 Çankaya/Ankara adresine fiziken yazılı olarak, tarafınıza tanımlı olan güvenli elektronik imzayla veya mobil imzayla imzalanarak, KEP adresiniz vasıtasıyla Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresi olan [email protected] adresine e-posta göndererek veya bizlere daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresimize e-posta göndererek; gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

 

İlgili kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir. Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

 

• Başvuru sahibinin adı soyadı,

 

• Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. Kimlik

 

• Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,

 

• Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 

• Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,

 

• Talep konusu,

 

• Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler,

 

• Başvuru yöntemleri ve

 

• Başvuru yazılı ise imza.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.