Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Evreka Yazılım Donanım Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili Kanun kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Bu metin Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Blv. No: 33/ Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Evreka Yazılım Donanım Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Evreka veya Şirket) tarafından Şirket’e başvuru yapan çalışan adaylarına ait kişisel verilerin Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Şirket’in beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu kapsamda metnin uygulama alanı Şirket’e başvuru yapan çalışan adaylarına ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir. Lütfen bu aydınlatma metnini dikkatlice okuyarak Şirket bünyesinde bu süreçte işlenen verilerinize ilişkin hükümleri inceleyiniz. Kanun uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bu metinde yer alan;

İlgili Kişi Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Çalışan Adayı Veri Kategorisi Veri Türü
Kimlik Ad-soyad, doğum tarihi, yaş, cinsiyet (CV’de yer alan kimlik bilgileri)
İletişim Kişiyle iletişime geçilen kanal, e-posta adresi, telefon numarası, adres
Özlük Askerlik durumu, sürücü belgesi bilgisi
Mesleki Deneyim Eğitim bilgisi, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, iş tecrübesi, kurs/seminer/sertifika/ödül ve takdir bilgisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar CV’de yer alan fotoğraf (varsa)
Diğer Kişinin paylaştığı ilave özgeçmiş bilgileri, hedefler, iş başvuru sebepleri

Referans Kişisi Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Veri Kategorisi Veri Türü
Kimlik Bilgisi Ad-soyad
İletişim Bilgisi Telefon numarası
Mesleki Deneyim Meslek bilgisi, eğitim bilgisi

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Çalışan Adayları’nın Kişisel Verileri iş başvurusu süresince farklı kanallardan toplanmaktadır.

Şirket, Referans Kişisi’nin Kişisel Verilerini iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayı’ndan alınan form ile;

fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Şirket başvuru ve mülakat esnasında; e-posta, internet sitesi gibi iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri Kanun’da belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarına uygun olarak (i) Çalışan Adayı’nın pozisyona uygunluk için değerlendirilmesi (ii) aday başvuru seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi (iii) adayın istihdam edilmesi (iv) insan kaynakları süreçlerinin planlanması (v) Çalışan Adayı’na hak ve menfaatler sağlanması (vi) şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi gibi amaçlar başta olmak üzere “Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” başlıklı bölümde belirtilen amaçlarla orantılı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

Çalışan Adayına ait; Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel İşitsel Kayıtlar ve Diğer: Mülakat Değerlendirme Bilgisi aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda sayılan Kişisel Veriler’iniz bu verileri Şirket’e açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4. maddesinde yer alan (a) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma (b) doğru ve gerektiğinde güncel olma (c) belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme (ç) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma (d) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

Tüm bu sınırlara uygun olarak Şirket’e başvuran ve/veya başvurusu iletilen Çalışan Adayları’nın Kişisel Veriler’i yukarıdaki genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Çalışan Adayına ait;Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel İşitsel Kayıtlar bilgileri

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan Kişisel Veriler yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak (i) yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçilerimiz ve (ii) kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Veriler’inizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda örnek olarak belirtilmiştir:

İlgili Kişi Grubu Aktarım Amacı
Çalışan Adayı Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş faaliyetlerin yürütülmesi/denetimi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Referans Kişisi Saklama arşiv ve faaliyetlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında:

İlgili kişiler olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; (i) Şirketimiz internet sitesinden erişebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak (ii) bu formda yer alan bilgileri paylaşarak ve gereken belgeleri sağlayarak Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Blv. No: 33/ Çankaya/Ankara adresine göndereceğiniz fiziki başvuruyla; veya tarafınıza tanımlı olan güvenli elektronik imzayla veya mobil imzayla imzalanarak KEP adresiniz vasıtasıyla Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresi olan evreka@hs01.kep.tr adresine e-posta göndererek gerekli değişiklik güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir. Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.